Valmanifest - Kyrkoval 2021

Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.

• att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande.

• att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras.

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi socialdemokrater stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. I en mångreligiös kontext är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund.

Vi vill därför

• att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

• att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.

• att religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas.

Svenska kyrkan - ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att Svenska kyrkan ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet. Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas. Allt detta är viktigt för att Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan ska stärka sin kompentens som arbetsgivare.

• att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas

• att få fler kvinnor på ledande befattningar

Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och ickediskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Det finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Detta är för oss en förlegad och omodern hållning. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

Vi vill därför

• att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.

• att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

• att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

Ett tillgängligt kulturliv

En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet så som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Deras kompetens, delaktighet och behov måste tas på allvar i kyrkans verksamhet. Kyrkan har också ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda vårt kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik. Vi vill värna våra öppna och tillgängliga kyrkogårdar och säkerställa att kulturgravar bevaras för framtiden.

Vi vill därför

• att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas.

• att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.

• att Svenska kyrkan ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik.

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet

Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet. Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. I dessa sammanhang är det viktigt att säkerställa att kollektivavtal finns i hela entreprenadkedjan. Denna inställning ska prägla allt Svenska kyrkan gör som organisation men också vara ett förhållningssätt i kontakten med leverantörer och övriga delar av civilsamhället. Svenska kyrkan ska gå före och vara ledande inom grön omställning. Vi måste värna naturens resurser och bedriva en hållbar skogsförvaltning.

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan fortsätter att satsa betydande resurser på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla nivåer deltar i omställningen, detta gäller inte minst skogsförvaltningen.

• att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör sitt yttersta för att realisera målen i sin verksamhet.

• att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn taget till klimat och miljö

En socialt hållbar kyrka i hela världen

Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Vi blir dagligen påminda om att människor, bland annat till följd av krig, förtryck, klimatförändringar och pandemier, lider nöd. Särskilt utsatta är barn. Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett otroligt viktigt arbete som vi vill stärka.

Vi vill därför

• att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.

• att det diakonala arbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering.

• att kyrkans internationella arbete värnas och utvecklas

Här kan du ladda ner programmet som PDF: Valmanifest kyrkoval 2021 Pdf, 135.1 kB.

Tro - kyrkor och trossamfund är en del av det civila samhället