Vad är enligt er Svenska kyrkans viktigaste roll internationellt?

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivningSvenska kyrkan har i många år gått före i viktiga jämlikhetsfrågor, såsom kvinnors
och mäns lika tillträde till prästämbetet och samkönade äktenskap. Att koppla

samman sådana teologiskt välgrundade reformer med den universella solidariteten
och rättvisan vore ett viktigt bidrag i internationella sammanhang. Istället för att
smyga med vårt trossamfunds progressivitet, ska detta framhållas som ett inslag i
ekumeniken. Många inom Svenska kyrkans systerkyrkor runt om i världen – inte
minst kvinnor och HBTQ-personer – stärks av det som händer i Sverige.