Partipolitik i Svenska kyrkan?

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

År 2000 skiljdes kyrkan från staten. Tycker ni att politik och kyrka ändå
hänger ihop?
Det var en socialdemokratisk regering som initierade frågan om att skilja Svenska
kyrkan från staten. Vi tror att Svenska kyrkan som fritt trossamfund har bäst
möjligheter att utvecklas som en viktig och angelägen kyrka. Svenska kyrkan är,
liksom de flesta trossamfund, naturligtvis politisk, men utan att ta partipolitisk
ställning. För oss är det angeläget att den profetiska diakonin, där kyrkan har ett
ansvar att säga ifrån när människovärdet sätts ur spel, är en viktig del av kyrkan.
Svenska kyrkan ska finnas till för alla, oavsett var på trons väg man befinner sig.
Tycker ni att politiska partier ska engagera sig i andra religiösa samfund, som
exempelvis frikyrkliga eller muslimska?
Varje samfund har att organisera sin demokratiska struktur utifrån sina behov. Inget
annat samfund i Sverige har i närheten av så många medlemmar som Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan har organiserat sin demokratiska organisation så att alla medlemmar
har möjlighet att delta i beslut om hur kyrkan styrs. Och även om Svenska kyrkans
medlemsantal är betydligt större än liknande samfund, är det minst lika stor andel –
ofta rentav större – av SvK:s medlemmar som väljer att delta i kyrkovalet. Det tycker
vi är bra.
Varför är det viktigt för er som parti att engagera er i kyrkopolitik?
Socialdemokraterna ställer upp i kyrkovalet eftersom vi har många medlemmar som
också är aktiva i Svenska kyrkan, och vill vara representerade i de beslutande organ
kyrkan har. Vi är en nomineringsgrupp som vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen
folkkyrka, där den diakonala verksamheten är betydande och där det internationella
engagemanget bygger på viljan att hjälpa nästan och alla människors lika rätt och
värde. För oss är det också angeläget att arbeta för en demokratisk folkkyrka, och vi
vill kämpa mot de krafter som vill begränsa medlemmarnas möjligheter att på det sätt
de vill få möjlighet att välja sina företrädare.
Varför ska politiker styra ett religiöst samfund?
De som styr Svenska kyrkan har valts av kyrkans medlemmar. För oss framstår det
som självklart att medlemmarna i fria val har att utse sina representanter. För en så
stor organisation som Svenska kyrkan hävdar vi att det nuvarande sättet att utse
förtroendevalda på ett bra och effektivt sätt ger alla möjligheten att delta.