I Socialdemokraternas valprogram säger ni att ni vill att Svenska kyrkan ska
sträva efter att vara ”Sveriges bästa arbetsgivare”. Vad menar ni med det?

Mer än 20 000 personer är anställda inom Svenska kyrkan. Därmed är Svenska kyrkan en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik.

Anställda har rätt till en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och
kompetensförstärkning. Unga ska uppleva Svenska kyrkan som en bra och intressant arbetsgivare. Dessutom upphandlar kyrkan tjänster från andra arbetsgivare för stora summor. Också för dem som arbetar hos dessa leverantörer ska kyrkan ställa krav på bra arbetsvillkor.

Svenska kyrkan är en mycket decentraliserad organisation ur arbetsgivarsynpunkt. De allra flesta anställda har den lokala församlingen som sin arbetsgivare. Eftersom församlingarna ofta är ganska små, med mellan 10 och 20 medarbetare, ställer det stora krav på den lokala arbetsgivarkompetensen, både hos församlingsledningen och
hos kyrkorådet. Mot den bakgrunden arbetar vi för en förstärkt kompetens för chefer och
arbetsledare inom kyrkan. Det kräver kompetensutveckling som kan initieras såväl lokalt som nationellt. Det kräver också ett gott samspel mellan förtroendevalda och chefer, för att var och en ska ha god kunskap om sitt ansvar och hur ansvarsfördelningen ser ut, vilket också kräver en ständig kompetensutveckling också
för kyrkorådens förtroendevalda.


De punkter vi arbetat för att förstärka är framförallt:

  1. Ett medvetet genusperspektiv på arbetsplatserna, i lönebildningen och vid rekrytering.
  2. Förstärkt systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom arbete för att förtydliga och klargöra uppdrag och ambitioner.
  3. Bra anställningsformer, mininering av vikariat och allmän visstid och högre andel heltidstjänster.
  4. Kompetensutveckling för samtliga medarbetare
  5. Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
  6. En upphandlingspolicy som både beaktar medarbetarnas villkor och ställer krav på kollektivavtal hos dem som säljer varor och tjänster till kyrkan.